Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

I. Informacje o organizatorze turystyki

 1. Organizatorem imprez turystycznych jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673721, NIP: 8971838655, kapitał zakładowy: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, dalej jako „Organizator”.
 2. Organizator jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod nr 862 Organizator widnieje w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod nr 862
 3. Organizator posiada, zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361, dalej jako: Ustawa), zabezpieczenie finansowe ustanowione na wypadek niewypłacalności w postaci gwarancji ubezpieczeniowej zawartej z Signal Iduna Polska TU S.A.
 4. Kontakt z podmiotem udzielającym zabezpieczeń finansowych jest możliwy pod adresem e-mail: info@signal-iduna.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej https://www.signal-iduna.pl/kontakt/ oraz pod nr telefonu 801 120 120

II. Postanowienia ogólne

 1. Warunki umowy o udział w imprezie turystycznej, jej realizacji oraz prawa i obowiązki Podróżnych określają niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa (dalej jako: OWU), wydane w oparciu o art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej jako: k.c.) oraz Ustawę.
 2. Podróżny oświadcza, że przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej otrzymał niniejsze OWU oraz zapoznał się z nim, w szczególności z informacjami zawartymi w rozdziale VIII OWU. Ponadto oświadcza, że postanowienia OWU są dla niego zrozumiałe, a także iż akceptuje jego warunki w całości.

III. Umowa o udział w imprezie turystycznej

A. Informacje przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej

 1. Informacje udostępniane przez Organizatora, w tym na stronie internetowej Organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c.
 2. Zdjęcia prezentowane na stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych udostępnianych i rozpowszechnianych przez Organizatora są zdjęciami poglądowymi. Oznacza to, w szczególności, że nie każdy pokój w danym hotelu wygląda tak jak prezentowany przez Organizatora. Podróżny może zostać zakwaterowany w dowolnej części hotelu, chyba że strony w umowie o udział w imprezie turystycznej postanowią inaczej.
 3. Przedstawione na stronie internetowej Organizatora lub w materiałach reklamowych udostępnianych i rozpowszechnianych przez Organizatora ceny są cenami orientacyjnymi, ważnymi w chwili przygotowywania tych materiałów i mogą ulec zmianie, na co Organizator nie ma wpływu. W szczególności dotyczy to opłat za wyposażenie lub usługi dodatkowo płatne dostępne w miejscu świadczenia danej usługi turystycznej jak np. leżaki i parasole, klimatyzacja, sejf, Internet, a także za usługi dodatkowo płatne przez Podróżnego zgodnie z umową, jak np. przejazdy, przeloty.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Organizatora zawierają doliczony podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.
 5. Cena obejmuje tylko usługi wymienione w opisie imprezy. Wszelkie inne usługi są dodatkowo płatne.
 6. Organizator nie wymaga żadnych przedpłat. Cena płacona jest po potwierdzeniu terminu w obiekcie hotelarskim i obejmuje wszystkie usługi wymienione w opisie imprezy.
 7. Organizator nie zastrzega minimalnej liczby osób, aby impreza się odbyła, chyba że co innego wynika z treści opisu danej imprezy. W takim przypadku minimalna liczba osób wymaganych, aby impreza się odbyła, podana zostanie w opisie imprezy. Termin powiadomienia Podróżnego na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń również podany zostanie w opisie imprezy.
 8. Podróżny oświadcza, że przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej Organizator przekazał mu w sposób jasny, zrozumiały i widoczny oraz czytelny informacje, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 Ustawy, a także o ewentualnych zmianach tych informacji oraz odpowiedni standardowy formularz informacyjny. Informacje zostały przekazane w formie ogłoszenia o imprezie turystycznej na stronie internetowej Organizatora oraz odpowiednich regulacji Ogólnych Warunków Uczestnictwa.
 9. Podróżny oświadcza, że przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej zapoznał się z przekazanymi mu informacjami, o których mowa w pkt III.8. i są one dla niego jasne i zrozumiałe.
 10. W przypadku samodzielnego wyjazdu na imprezę turystyczną osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekuna prawnego. W przypadku zawarcia umowy na rzecz ww. osób, konieczne jest wskazanie danych kontaktowych do niepełnoletniego uczestnika oraz do jego opiekuna.


  B. Treść umowy o udział w imprezie turystycznej

 11. Stronami umowy o udział w imprezie turystycznej (dalej także jako: umowa – zgłoszenie) są Organizator i Podróżny (czyli każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie zawartej umowy). W przypadku zawierania przez Podróżnego umowy na rzecz osoby trzeciej, Podróżny wskazuje tę osobę w umowie. W imieniu i na rzecz Podróżnego nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych umowę może zawrzeć przedstawiciel ustawowy lub umocowany opiekun.
 12. Integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej stanowią:
  a) Umowa – zgłoszenie,
  b) Ogólne Warunki Uczestnictwa,
  c) oferta i program imprezy turystycznej.
 13. Strony określają w umowie wszystkie wzajemne uzgodnienia, w szczególności wymagania specjalne, o których Podróżny powiadomił Organizatora i na które strony umowy wyraziły zgodę.
 14. Podróżny oświadcza, że dane osobowe podane przy zawarciu umowy – zgłoszenia są zgodne z ważnymi dokumentami podróżnymi (paszport, dowód osobisty, wiza). Podróżny zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Organizatora o każdej zmianie tych danych.
 15. W przypadku zmiany danych osobowych Podróżnego wskazanych w umowie-zgłoszeniu przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej Organizator ma prawo obciążyć Podróżnego kosztami dokonania niezbędnych zmian w dokumentach podróżnych. Organizator jest zobowiązany do wykazania Podróżnemu wysokości tych kosztów.
 16. Podróżny podpisując umowę-zgłoszenie zobowiązuje się do zapłaty ceny imprezy, obejmującej składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, w wysokości określonej w umowie-zgłoszeniu lub zgodnie z ofertą podróży.
 17. Podróżny podpisujący umowę-zgłoszenie przyjmuje na siebie odpowiedzialność́ za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkich Podróżników – Uczestników wskazanych w umowie – zgłoszeniu.
 18. Podróżny zobowiązuje się do zapłaty Organizatorowi całej ceny imprezy w momencie zawierania umowy, chyba że strony w umowie-zgłoszeniu ustalą inne zasady i terminy płatności.
 19. Organizator może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu zapłaty.
 20. W wypadku niedokonania przez Podróżnego – Uczestnika wpłaty na rzecz Organizatora ceny imprezy w terminie umówionym, Organizator wezwie Podróżnego, do dokonania zapłaty w dodatkowym trzydniowym terminie, liczonym od dnia doręczenia wezwania, informując, że brak zapłaty w tym terminie uprawnia Organizatora do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej na podstawie art. 491 § 1 k.c. Wezwanie może być doręczone w formie elektronicznej na adres email podany w umowie – zgłoszeniu.
 21. Zapłata ceny za imprezę turystyczną następuje przelewem na rachunek bankowy Organizatora. Za termin zapłaty uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku Organizatora. Ewentualne koszty operacji bankowych ponosi Podróżny.
 22. Organizator w momencie zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia Podróżnemu na trwałym nośniku kopię umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.
 23. W wypadku zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej przy jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy Podróżny ma prawo żądać kopii umowy w formie papierowej.
 24. W wypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zmianami; dalej jako: ustawa o prawach konsumenta), Podróżny otrzymuje kopię lub potwierdzenie zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej w postaci papierowej lub, jeżeli wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.

  C. Zmiana umowy o udział w imprezie turystycznej

 25.  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania nieznacznych zmian w umowie o udział w imprezie turystycznej. Zmiana jest skuteczna, gdy Podróżny zostanie o niej poinformowany na trwałym nośniku w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.
 26. Informacje, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1- 6 Ustawy, podlegają zmianie wyłącznie, gdy strony umowy tak postanowią lub wskutek zmiany: ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania; wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach; kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
 27. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy, niezwłocznie powiadamia o tym Podróżnego na trwałym nośniku w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.
 28. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej nie może spełnić specjalnych wymagań Podróżnego zawartych w umowie – zgłoszeniu niezwłocznie go o tym powiadamia na trwałym nośniku w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.

IV. Rozwiązanie oraz odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej

 1. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. W takim przypadku Podróżny zobowiązany jest do poniesienie kosztów uiszczonych przez Organizatora w związku z organizacją imprezy turystycznej.
 2. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej.
 3. Podróżny, który odstąpił od umowy na podstawie pkt VII.8 lit. b lub c OWU w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej otrzymuje zwrot dokonanych wpłat. Przepisy art. 50 ust. 2-8 Ustawy stosuje się odpowiednio.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej powinno być złożone przez Podróżnego z zachowaniem formy pisemnej i doręczone na adres siedziby Organizatora. Oświadczenie może zostać przesłane Organizatorowi także w wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w umowie-zgłoszeniu.
 5. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu dokonanych wpłat, bez obowiązku zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 6. W wypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w pkt. IV.5 i Organizator zwraca Podróżnemu całość wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania.

V. Odpowiedzialność za wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej

 1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż oraz rzeczy mu niepowierzone, w szczególności, jeżeli zostały pozostawione w miejscu publicznym, na miejscu zbiórek lub przesiadek.
 3. Podróżny może ponosić pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z powodu nieprzestrzegania przepisów, instrukcji lub poleceń, o których mowa w pkt VII.12.
 4. Podróżny może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone Organizatorowi, innym podróżnym, hotelom, liniom lotniczych oraz innym tego rodzaju podmiotom.
 5. Podróżny może ponosić odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada, na zasadach określonych w przepisach k.c.

VI. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej

 1. Podróżny po dokonaniu zapłaty ceny otrzymuje od Organizatora unikatowy kod, który stanowi podstawę stwierdzenia dokonania płatności za imprezę turystyczną.
 2. W przypadku zgłoszenia przez Podróżnego niezgodności Organizator usuwa zgłoszoną mu niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności przepisy art. 50 Ustawy stosuje się odpowiednio.
 3. Jeżeli Organizator nie usuwa niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Podróżnego, może on dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Podróżny nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli Organizator odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie.
 4. Organizator w wypadku niewykonania w czasie trwania danej imprezy turystycznej przewidzianych w niej usług stanowiących istotną część tej imprezy, zobowiązuje się, bez obciążania Podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót Podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.
 5. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Organizator przyznaje Podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej.
 6. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z uzgodnionymi postanowieniami umowy o udział w imprezie turystycznej lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
 7. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub podróżny je odrzuci zgodnie z pkt VI.8., Podróżny jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej.
 8. Podróżny, w przypadku, gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a Organizator nie zdoła jej usunąć w rozsądnym wyznaczonym mu terminie, ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez konieczności ponoszenia opłaty za jej rozwiązanie.

VII. Prawa i obowiązki podróżnego

 1. Podróżny może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
 2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt VII.1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
 3. Organizator może żądać od Podróżnego zapłaty dodatkowych kosztów w związku z przeniesieniem uprawnień i przejęciem obowiązków, o których mowa w pkt VII.1. Zestawienie kosztów i podstawa ich naliczenia są przekazywane wraz z wezwaniem do ich zapłaty.
 4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany podróżnego uczestniczącego w imprezie turystycznej, Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 5. Jeżeli w trakcie imprezy Podróżny stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (niezgodność), ma obowiązek niezwłocznie, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, poinformować o tym Organizatora.
 6. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Podróżnego.
 7. Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności.
 8. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Organizator udowodni, że:
  a) winę za niezgodność ponosi Podróżny;
  b) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
  c) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
 9. Organizator może powoływać się na przepisy szczególne które ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej.
 10. Obniżka ceny, o której mowa w pkt VII.6., odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o których mowa w pkt VII.7., podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przypadku skorzystania przez Podróżnego z obniżenia ceny lub odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 albo w innych przepisach.
 11. Podróżny może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do Organizatora.
 12. Podróżny podpisując umowę o udział w imprezie turystycznej zobowiązuje się do:
  a) przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych oraz innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego się udaje. Podróżny pokrywa wszelkie koszty powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych przepisów;
  b) przestrzegania wskazówek i zaleceń przedstawicieli Organizatora, koniecznych dla prawidłowej realizacji zawartej umowy;
  c) przestrzegania regulaminów wewnętrznych dotyczących w szczególności kwestii porządkowych oraz bezpieczeństwa obowiązujących u przewoźników, w hotelach oraz innych miejscach, w których świadczone będą usługi turystyczne objęte umową;
  d) posiadania ważnych dokumentów podroży: paszportu (do krajów spoza UE) oraz paszportu lub dowodu osobistego (do krajów UE), ewentualnie wizy turystycznej; obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek;
  e) przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych i docelowych.
 13. Podróżny ma prawo do uzyskania obniżenia ceny imprezy turystycznej w wypadku wyboru imprezy zastępczej, jeżeli jej cena jest niższa niż cena imprezy turystycznej, w której udział pierwotnie wykupił lub w przypadku zaakceptowania takich zmian w umowie o udział w imprezie turystycznej, które prowadzą do obniżenia jej ceny.
 14. Niezależnie od prawa do zgłoszenia niezgodności, o którym mowa w pkt VII.5 Podróżny ma prawo do złożenia Organizatorowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej reklamacji zawierającej wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu uznaje się za bezskuteczną, o czym Organizator informuje Podróżnego.
 15. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej, w siedzibie Organizatora albo w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail Organizatora wskazany w umowie-zgłoszeniu. Reklamacja powinna być czytelna. W razie niemożności odczytania reklamacji Organizator wzywa Podróżnego do złożenia reklamacji w formie czytelnej.
 16. Odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację, o której mowa w pkt VII.14, Organizator udziela Podróżnemu w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 17. Podróżny może skorzystać z metod pozasądowego rozwiązywania sporów z Organizatorem, określonych w Ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, takich jak mediacje i arbitraż. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w odniesieniu do Organizatora jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Podróżny, który zawarł z Organizatorem umowę o udział w imprezie turystycznej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (tzw. platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich, Durz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w OWU odpowiednie zastosowanie mają przepisy Ustawy; art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących konsumentów usług turystycznych.
 2. OWU obowiązują od dnia 15 grudnia 2020 r.