Regulamin zakupów w sklepie

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu www.dolnyslask.travel.pl, zwanego dalej Serwisem Internetowym.
 2. Administratorem i jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673721, NIP: 8971838655, kapitał zakładowy: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych (dalej oznaczony jako: „DOT Sp. z o.o.”. Mogą się Państwo z nami skontaktować klikając tutaj, wysyłając email na wycieczki@dot.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląska Organizacja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników określa Polityka Prywatności, dostępna w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie Serwisu Internetowego.
 4. W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji, Serwis Internetowy może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży różne od warunków wskazanych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
 5. Informacje znajdujące się w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  a) CENA – określona w złotych polskich i uwzględniająca podatek należna DOT Sp. z o.o. tytułem przeniesienia własności produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki promocji stosowanej przez Serwis Internetowy stanowią inaczej;
  b) KLIENT– (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie DOT Sp. z o.o.; przy czym co do zasady umowy zawierane w ramach Serwisu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;
  c) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);
  d) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z DOT Sp. z o.o. czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  e) PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma albo wejściówka będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a DOT Sp. z o.o., za zapłatą ceny;
  f) PROMOCJA – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Serwisu Internetowego, proponowane przez DOT Sp. z o.o. w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych;
  g) SERWIS INTERNETOWY – platforma umożliwiająca dokonywanie zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez DOT Sp. z o.o., prowadzona przez DOT Sp. z o.o., stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.dolnyslask.travel.pl;
  h) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez DOT Sp. z o.o. na rzecz Klienta produktów wskazanych w zamówieniu za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe w tym koszty wysyłki, zawierana za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
  i) UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z Serwisu Internetowego, która nie zawarła Umowy Sprzedaży z DOT Sp. z o.o.;
  j) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja zamówienia przez DOT Sp. z o.o. oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:
  a) Składanie zamówień na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
  b) Korzystanie z usługi koszyka;
  c) Przeglądanie treści zamieszczonych w ramach Serwisu;
  d) Kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego – usługa jest świadczona nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania danych za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego odstąpienia od przesłania danych za jego pośrednictwem przez Użytkownika;
 2. Korzystanie z koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą. Umieszczenie w koszyku produktów nie zapewnia ich dostępności.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania w udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez DOT Sp. z o.o. w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu Internetowego;
  d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez DOT Sp. z o.o. w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  e) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez DOT Sp. z o.o. w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla DOT Sp. z o.o.;
  f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  g) bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi;
  h) niepodejmowania działań takich jak:
  − rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
  − podszywanie się pod inne osoby;
  − naruszanie tajemnicy korespondencji;
  − podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu Internetowego i realizowania płatności;
  − modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez DOT Sp. z o.o., w szczególności podanych w ramach Serwisu Internetowego Cen lub opisów produktów;
  i) terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i DOT Sp. z o.o. kosztów w pełnej wysokości;
  j) terminowego odbioru produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy.
 4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego w celach innych niż zamierzone przez Serwis Internetowy.
 5. Serwis Internetowy w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych.
 6. Użytkownik ma w szczególności prawo do:
  a) zrezygnowania z Użytkowania Serwisu;
  b) zażądania usunięcia swoich danych z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu Internetowego.
 7. Materiały zamieszczone w Serwisie Internetowym, w szczególności: dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki mogą stanowić przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.).
 8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Serwisu Internetowego, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tychże materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
 9. Korzystanie przez Użytkownika w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej z materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym chronionych prawem autorskim (jak również zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych) w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą DOT Sp. z o.o. wyrażoną w formie pisemnej umowy pod rygorem nieważności.
 10. Korzystanie ze Serwisu Internetowego przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Serwisu Internetowego oraz treści prezentowanych w witrynie internetowej Serwisu Internetowego.
 11. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Serwisu Internetowego.

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI SERWISU

 1. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe DOT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu Internetowego, ani za jakiekolwiek inne działania Użytkowników;
  b) przerwy w działaniu Serwisu Internetowego spowodowane siłą wyższą;
  c) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania Serwisu Internetowego;
  d) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
 2. DOT Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań aby informacje zawarte w Serwisie Internetowym były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.
 3. DOT Sp. z o.o. zobowiązuje się do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w stosunku do wszystkich Użytkowników Serwisu Internetowego.
 4. DOT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
  a) czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Serwisu Internetowego, w szczególności do przerw spowodowanych awarią, siłą wyższą lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;
  b) okresowego wyłączania usług Serwisu Internetowego w sytuacjach awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych.
 5. DOT Sp. z o.o. każdorazowo poinformuje Użytkowników o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usług poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu.
 6. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Użytkownikom i Klientom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży.

§ 4. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPU

 1. Zamówienia na produkty można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej na domenie www.dolnyslask.travel.pl.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, a także zaakceptowanie postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Użytkownik, który prawidłowo wypełnił formularz Zamówienia i złożył Zamówienie jest Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są adresowane wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 4. Przyjęcie przez DOT Sp. z o.o. każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą mailową przez obsługę Serwisu Internetowego.
 5. DOT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.
 6. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw technicznych Serwisu Internetowego.
 7. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 8. O wysyłce produktu Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 9. Jeżeli DOT Sp. z o.o. nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. DOT Sp. z o.o. może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co Klient może wyrazić zgodę. Klient może od umowy odstąpić.
 10. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie są podane w walucie złoty polski oraz zawierają podatki.
 11. Całkowita cena produktu z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w formularzu zamówienia.
 12.  Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT.
 13. Klient, aby otrzymać wraz z dostarczonym produktem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Klienta w formularzu zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Klienta do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 14. Udzielona przez Konsumenta zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 15. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. DOT Sp. z o.o. może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka produktów jest darmowa. O łącznej Cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 16. Promocje obowiązujące w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

§ 5. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:
  a) za pośrednictwem systemu przelewy24;
  b) przelewem tradycyjnym.

§ 6. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktu (rzeczy ruchomej) dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Dostawa produktu (rzeczy ruchomej) do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (rzeczy ruchomej) są wskazywane Klientowi w zakładce „Dostawa” w formularzu Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. DOT Sp. z o.o. udostępnia Klientowi co do zasady następujące sposoby dostawy produktu:
  a) Odbiór w sklepie;
  b) Przesyłka InPost z paczkomatu do paczkomatu.
 4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta produktu (rzeczy ruchomej) (termin dostawy) składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez DOT Sp. z o.o. oraz czas doręczania produktu (rzeczy ruchomej) przez przewoźnika.
 6. Termin dostawy produktu (rzeczy ruchomej) do Klienta zostanie wskazany w trakcie składania Zamówienia.
 7. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez DOT Sp. z o.o. jest liczony od dnia (początek biegu terminu dostawy) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego DOT Sp. z o.o. – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej.
 8. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania produktu (rzeczy ruchomej) przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo w zakładce „Dostawa” w Serwisie.
 9. W przypadku zakupu wejściówki, po dokonaniu płatności przez Klienta, DOT Sp. z o.o. wysyła na podany w Zamówieniu adres e-mail, kod potwierdzający dokonanie jej zakupu.

§ 7. ZWROTY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Analogiczne uprawnienia przysługują osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
  a) pisemnie na adres: Dolnośląska Organizacja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław;
  b) wysyłając wiadomość e-mail na adres: wycieczki@dot.org.pl
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. DOT Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności tytułem Ceny.
 5. DOT Sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt osobie upoważnionej do odbioru produktu w Salonie Stacjonarnym lub odesłać przed upływem terminu na adres: Dolnośląska Organizacja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu produktu.
 7. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z produktu. Klient powinien zwrócić produkt w taki składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do produktu powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany produkt był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z produktu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby produkt był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu. DOT Sp. z o.o. może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Klientowi odbiór zwracanych produktów na koszt DOT Sp. z o.o. od Klienta.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu produktu (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone :
  a) pisemnie na adres: Dolnośląska Organizacja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław;
  b) wysyłając wiadomość e-mail na adres: wycieczki@dot.org.pl
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który może zostać przesłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt DOT Sp. z o.o. dostarczyć wadliwy produkt do siedziby DOT Sp. z o.o.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez DOT Sp. z o.o.); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2020 r.
 2. Umowy zawierane przez DOT Sp. z o.o. zawierane są w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.